คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาซอ

นายวิทมนตร์ เหล่าหว้าน

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาซอ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

เบอร์โทรศัพท์ 084-7136585