คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาซอ

นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้

นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

เบอร์โทรศัพท์ : 094-284-5702

นายพิพัฒน์ โคตะมา

รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0819755910

นายสว่าง อรรคฮาด

รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ : 094-5424172

นายกฤษฎา โพธิ์คำพก

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายเปรมชัย พิมพบุตร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี