คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาซอ

นายจารุบตร อุปพงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

เบอร์โทรศัพท์ 082-8744820

สำนักงาน 0-4270-4775
นายบรรลือ ฮาบเมืองซอง
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 082-1018677
สำนักงาน 0-4270-4775
นายประจักษ์ ธุระนนท์
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 089-5744587
สำนักงาน 0-4270-4775
นางบุญจันทร์ บุงบุตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 080-8578415
สำนักงาน 0-4270-4775
นายแท่ง ปังอุทา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 089-5727119
สำนักงาน 0-4270-4775
นายวิทมนตร์ เหล่าหว้าน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาซอ
เบอร์โทรศัพท์ 084-7136585
สำนักงาน 0-4270-4775