เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้ นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคม กองการศึกษา จัดโครงการอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ คนพิการ (การทำไม้กวาด) ประจำปีงบประมาณ 2563

ใส่ความเห็น