ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลนาซอ จัดของบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับคนพิการจำนวน 5 ราย ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก ในพื้นที่ตำบลนาซอ รายละ 20,000 บาท

ใส่ความเห็น