เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้ นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ ได้มอบหมายให้กองการศึกษา ดำเนินการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาซอ จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนา IQ และ EQ เด็กปฐมวัย” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม

ใส่ความเห็น