โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยภายในกิจกรรม มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการเลี้ยงโค-กระบือ และมีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ พร้อมกับการนำเสนอสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน วางจำหน่ายภายในงาน

ใส่ความเห็น