วันทีั่  ๒๑  สิงหาคม เวลา ๑๙.๑๕ กองการศึกษา โดยงานสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  โดยมี นายบรรจบ  แพงพิมพ์โล้  นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาซอ

ใส่ความเห็น