วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  นายบรรจบ  แพงพิมพ์โล้  นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม ป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหักับข้าราชการ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลนาซอ  โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากสำนักคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น