นายบรรจบ แพงพิมพ์โล้ นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ ได้มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาซอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน

ใส่ความเห็น