ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลนาซอ ได้มีการจัดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (44 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรแปรรูปผ้าครามระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น