นายบรรจบ  แพงพิมพ์ฅโล้  นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาซอ พนักงานเทศบาลตำบลนาซอได้จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา(ประเพณีถวายเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ในวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ณ  บ้านหนองนาหาร  หมู่ที่  ๕  ตำบลน่าซอ  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๖๐๐  คน

ใส่ความเห็น