นายบรรจบ  แพงพิมพ์โล้ นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปี  ๒๕๖๓ ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาซอ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ โดยให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจของภาวะโลกร้อนและตระหนักถึงภาวะเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนพร้อมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

ใส่ความเห็น