เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ “การวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยจากผลิตภัณฑ์จังหวัดสกลนคร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล” ภายใต้โครงการสกลนครโมเดล ณ เทศบาลตำบลนาซอ โดยมีกลุ่มสตรี – แปรรูปข้าวอินทรีย์ บ้านกุดเรือใหญ่ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ที่เข้าร่วมโครงการสกลนครโมเดลโดยประธานกลุ่มแม่บ้านคือ นางนิรบล ป่งกวาน

ใส่ความเห็น