messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายจารุบตร อุปพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-8744820
นายบรรลือ ฮาบเมืองซอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-1018677
นางสาวบุญจันทร์ บุงบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 080-8578415
นายไพรยนต์ ผุดผ่อง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 098-6385345
นายแท่ง ปังอุทา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-5727119
นางสาวศศิธร อุดม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 0815169705
account_box สมาชิกสภา
นายเนรมิตร โพธิ์ษาราช
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 0623140855
นายหงษ์ แสดคง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 0854533547
นางขวัญตา สิงประเสริฐ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 0930436574
นายธีรพันธ์ ปัญจันทร์สิงห์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 0878225890
นายสูงส่ง ไชยเชษฐ์
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0887480309
นายไพรเพชร ปัญจันทร์สิงห์
สมาชิกสภา เขต 1
โทรศัพท์ : 0873747918
นายบุญเลิศ ปัญจันทร์สิงห์
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0616126860
นายเจษฎา โพธิ์คำพก
สมาชิกสภา เขต 1
โทรศัพท์ : 0979295306
นายกงไกร สุวรรณสาร
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0934163797
นายชุมพล ใยพัน
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0981766484
นางสุภาพร แก่นท้าว
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0981276531
นายประกาศิต พิมพะบุตร
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0614386088
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวศศิธร อุดม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 0815169705
นางพรทิวา เบ้าพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0857774817
นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0807472966
นายสมปอง กงลีมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0895701065
นางสาวขวัญใจ จิเหิบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 0990549216
account_box สำนักปลัด
นางพรทิวา เบ้าพงษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ : 0956474817
นายพิเชษ แทบทาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 0621083995
นายเพลิน จำเริญ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 0951684698
นางสาวรัตชินีย์ สุวรรณฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0970791209
จ่าเอกชัยสิทธิ์ ศิริเลี้ยง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0850074232
นางสาวพิมพร อิ้มพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0819648460
จ่าเอกอรงกรณ์ วารีย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0910580905
นายณัฐวุฒิ พิมพา
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0819740204
account_box กองคลัง
นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0807472966
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาววรนุช สุวรรณชัยรบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0817685768
สิบเอกวุฒิชัย จันทรเสนา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายสิปปนนท์ ศิริมาศ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
account_box กองช่าง
นายสมปอง กงลีมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0895701065
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
สิบเอกปภังกร หอมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0883218309
นายไพรวัลย์ พรมจ้าย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0810504751
นายชัยวุฒิ เพชรกันหา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายณัฐวุฒิ บุทธิจักร์
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวขวัญใจ จิเหิบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 0990549216
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสิรมการศึกษา
นายพุธ โประวะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0934856218
จ่าเอกสมปอง ทองล้วน
เจ้าพนังานธุรการ
โทรศัพท์ : 0956979407

× เทศบาลตำบลนาซอ