messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
check_circle ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลนาซอทุกท่าน เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) โดยมีรายละเอียด และช่องทาง ดังนี้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มี 2 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 URL โดยการเข้าไปยังเว็บไซต์

ช่องทางที่ 2 ผ่านช่องทาง LINE โดยการกดเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code ด้านล่าง


× เทศบาลตำบลนาซอ