messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวศศิธร อุดม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 0815169705
นางพรทิวา เบ้าพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0857774817
นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0807472966
นายสมปอง กงลีมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0895701065
นางสาวขวัญใจ จิเหิบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 0990549216

× เทศบาลตำบลนาซอ