messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นางพรทิวา เบ้าพงษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ : 0956474817
นายพิเชษ แทบทาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 0621083995
นายเพลิน จำเริญ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 0951684698
นางสาวรัตชินีย์ สุวรรณฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0970791209
จ่าเอกชัยสิทธิ์ ศิริเลี้ยง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0850074232
นางสาวพิมพร อิ้มพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0819648460
จ่าเอกอรงกรณ์ วารีย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0910580905
นายณัฐวุฒิ พิมพา
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0819740204

× เทศบาลตำบลนาซอ