messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box สมาชิกสภา
นายเนรมิตร โพธิ์ษาราช
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 0623140855
นายหงษ์ แสดคง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 0854533547
นางขวัญตา สิงประเสริฐ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 0930436574
นายธีรพันธ์ ปัญจันทร์สิงห์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 0878225890
นายสูงส่ง ไชยเชษฐ์
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0887480309
นายไพรเพชร ปัญจันทร์สิงห์
สมาชิกสภา เขต 1
โทรศัพท์ : 0873747918
นายบุญเลิศ ปัญจันทร์สิงห์
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0616126860
นายเจษฎา โพธิ์คำพก
สมาชิกสภา เขต 1
โทรศัพท์ : 0979295306
นายกงไกร สุวรรณสาร
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0934163797
นายชุมพล ใยพัน
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0981766484
นางสุภาพร แก่นท้าว
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0981276531
นายประกาศิต พิมพะบุตร
สมาชิกสภา เขต 2
โทรศัพท์ : 0614386088

× เทศบาลตำบลนาซอ