messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0807472966
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาววรนุช สุวรรณชัยรบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0817685768
สิบเอกวุฒิชัย จันทรเสนา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายสิปปนนท์ ศิริมาศ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

× เทศบาลตำบลนาซอ