messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายสมปอง กงลีมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0895701065
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
สิบเอกปภังกร หอมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0883218309
นายไพรวัลย์ พรมจ้าย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0810504751
นายชัยวุฒิ เพชรกันหา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายณัฐวุฒิ บุทธิจักร์
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์

× เทศบาลตำบลนาซอ