messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาตัดและประกอบแว่นตาพร้อมเลนส์ จำนวน ๑๕๐ อัน ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาแก้ไขปัญหาการมองไม่ชัดเจนในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๙-๐๐๖ สายบ้านนาซอ (หมู่ที่ ๑) - บ้านหนองนาหาร (หมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๑ บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๙-๐๐๖ สายบ้านนาซอ (หมู่ที่ ๑) - บ้านหนองนาหาร (หมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๑ บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงคำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 สำหรับเด็ก 34 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดอนยานาง ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน ๑๑ วัน สำหรับเด็๋กจำนวน ๒๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายชัยวัฒน์ อุ่นฤทธิ์ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาซอ เลขที่ ๕๐/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านนายประไพ แขกวันวงค์ ถึง บ้านนางถิ่น แขกวันวงค์) บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาซอ เลขที่ ๔๘/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายอันดา บุตตะ ถึง บ้านนางกาวิน จันทร์ละคร) บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาซอเลขที่ ๔๙/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๙-๐๐๖ สายบ้านนาซอ (หมู่ที่ ๑) - บ้านหนองนาหาร (หมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๑ บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งการเกษตร จำนวน ๓ เส้น ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาซอ เลขที่ ๔,๑,๓ /๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาต่อระบบน้ำประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมานางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ษาราช ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด เทศบาลตำบลนาซอ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมานายไชยรัตน์ วงค์วันดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในเขต ศพด.บ้านดอนยานาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมานายทรงศักดิ์ ขอดอนุ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดภายในเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาซอ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมานายหนูกุล บัวชม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในเขต ศพด.บ้านหนองแสงคำ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านดอนยานางประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙วัน สำหรับเด็กจำนวน ๓๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงคำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 สำหรับเด็ก 24 คน จำนวน 9 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำแรงดันคงที่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงคำ ประจำเดือน เมษายน 2567 สำหรับเด็ก 24 คนจำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาซอ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดอนยานาง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ วัน สำหรับเด็กจำนวน ๓๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที โรงเรียนบ้านหนองนาหาร-สมสนุกวิทยา ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๙-๐๐๖ สายบ้านนาซอ (หมู่ที่ ๑) - บ้านหนองนาหาร (หมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๑ บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระมหาธาตุเจดีย์หลวงตาแตงอ่อนกัลยาณธัมโม โดยจัดซื้อติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๑๖ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านนาซอ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาซอ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๙-๐๐๖ สายบ้านนาซอ (หมู่ที่ ๑) - บ้านหนองนาหาร (หมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๑ บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดากลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการธนาคารขยะ เทศบาลตำบลนาซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมานางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ษาราช ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด เทศบาลตำบลนาซอ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมานายทรงศักดิ์ ขอดอนุ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดภายในเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาซอ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมา นายไชยรัตน์ วงค์วันดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในเขต ศพด.บ้านดอนยานาง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมา นายหนูกุล บัวชม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในเขต ศพด.บ้านหนองแสงคำ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด เทศบาลตำบลนาซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป (เส้นบ้านนางอนงค์ ปุริวงค์ ถึง บ้านนายวิรัตน์ โพธิ์คำพก) บ้านนาซอ หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาซอ เลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป (เส้นบ้านนายสนิท โพธิ์คำพก ถึง ที่ดินนายเฉลิมพล พงษ์อำพรศักดิ์) บ้านนาซอ หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาซอ เลขที่ ๔๔/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป (เส้นบ้านนายสมพร โคตรแสง ถึง บ้านนายอภิชาต อินทะพุฒ) บ้านหนองนาหาร หมู่ที่ ๕ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาซอ เลขที่ ๔๗/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ (เส้นบ้านนายวีระยุทธ ทึงอ้วน ถึง วังเอื้อม) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาซอ เลขที่ ๙๖/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาหาร หมู่ที่ ๕ (เส้นบ้านนางนิราช อินทะพุฒ ถึง ที่นานายสัมฤทธิ์ จันทะวงค์) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาซอ เลขที่ ๙๓/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยานาง ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที โรงเรียนบ้านนาซอ ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที โรงเรียนบ้านกุดเรือ ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที โรงเรียนบ้านหนองนาหาร-สมสนุกวิทยา ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
1 - 50 (ทั้งหมด 548 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

× เทศบาลตำบลนาซอ