messager
 
เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 53
เดือนนี้938
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,357
ทั้งหมด 99,108

info ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service
One stop Service

info E-Service
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)


check_circle ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลนาซอทุกท่าน เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) โดยมีรายละเอียด และช่องทาง ดังนี้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มี 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 URL โดยการเข้าไปยังเว็บไซต์

ช่องทางที่ 2 ผ่านช่องทาง LINE โดยการกดเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code ด้านล่าง


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขันกีฬา “นาซอร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

camera_alt ภาพกิจกรรม
วารสารประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรับซื้อขยะ
การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-REY โครงการถังขยะเปียกฯ เทศบาลตำบลนาซอ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประชาสัมพัธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2566
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางซ่อมซมถนนลูกรังภายในเขต ทต.นาซอ จำนวน 3 เส้น
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.6(เหล็ก (เส้นบ้านนายชัยวัฒน์ อุ่นฤทธิ์)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศราคากลางปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำ ม.1(141,000)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายจารุบุตร อุปพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-8744820
นายจารุบุตร อุปพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-8744820
Social Network
Facebook Page

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลนาซอ