ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดเรือใหญ่ หมู่ที่ ๒ (ถนนสายบ้านกุดเรือใหญ่ไปดงเสือเต้น) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาซอ เลขที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง