เทศบาลตำบลนาซอ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สถิติ sitemap
วันนี้ 33
เดือนนี้2,000
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)17,944
ทั้งหมด 38,633

check_circle ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลนาซอทุกท่าน เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) โดยมีรายละเอียด และช่องทาง ดังนี้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มี 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 URL โดยการเข้าไปยังเว็บไซต์

ช่องทางที่ 2 ผ่านช่องทาง LINE โดยการกดเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code ด้านล่าง


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตเทศบาลตำบลนาซอ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศผู้มีสิทธิสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ คนพิการ หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝีกอาชีพของสตรีตำบลนาซอ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงตั๊กแตน
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลตำบลนาซอ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
"นาซอร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่่อนที่ พอ.สว.
โครงการเดิน-วิ่ง Run For Love 2023
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา-ราง-ม.3-147000 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศราคากลางร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำ-ม.3-147000 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ราง-ม.6-174000 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ราง-ม.1-132000 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ราง-ม.1-180000 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายจารุบุตร อุปพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-8744820
นายจารุบุตร อุปพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ
โทรศัพท์ : 082-8744820
Social Network
Facebook Page

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลนาซอ